Sistit - TRANTRE

Antibiyotik direnci tüm dünyayı tehdit eden önemli bir sağlık sorunudur.
ANTİBİYOTİK REHBERİ
İçeriğe git

Sistit

HASTALIKLAR > Genitoüriner
KOMPLİKE OLMAYAN SİSTİT

Kadınlarda en yaygın bakteriyel enfeksiyondur
İlk akut olguların % 25-40'ı tekrarlayan enfeksiyonlar olacaktır
>%95'i tek organizmadan kaynaklanmaktadır
E.coli (%75-95)

Kısa süreli tedavi (ampirik tedavi):
premenopozal, hamile olmayan, bilinen ürolojik anomalileri olmayan kadınlar

Öncelikli:
- Nitrofurantoin 2x100mg po 5 gün
- Trimetoprim / sülfametoksazol 2x160/800mg po 3 gün
- Fosfomisin trometamol 3g po tek doz
- Pivmesillinam 2x400mg po 5 gün

Alternatif:
-Kinolonlar (ciddi semptomlar var ve yukardaki ilaçlara alerji varsa, son 3 ay kinolon dışı abx kullanımı,  TMP/SMX E.coli direnci ≥%20 ise önerilir)
-Norfloksasin 1x400mg po, siprofloksasin 2x250mg po, ofloksasin 2x200mg po, levofloksasin  1x250mg po 3 gün
-Amoksisilin/klavulanat 2x500/125mg 3-7 gün
-Sefpodoksim 2x100-200mg po 3-7 gün, Sefiksim 1x400mg po 3-7 gün

Daha uzun süreli tedavi:
Postmenopozal kadınlar, diyabet gibi komorbid hastalıkları olan kadınlar
Kısa süreli tedavi ile aynıdır, ancak süre 7 gündür

Nüks postmenapozal vakalarda risk faktörleri:
- inkontinans
- rezidüel idrar
- sistosel
- göreceli östrojen etkisizliği
- vajinal pH'da laktobasillerin baskınlığını kaybetmesi sonrası vajinal pH'da artış
- E.coli ile artmış kolonizasyonu

Topikal östrojen uygulaması İYE sayısını azaltabilir
BAÜN Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
TRANTRE
+90 266 612 14 61
Created with DRINH
İçeriğe dön