Septik artrit - TRANTRE

Antibiyotik direnci tüm dünyayı tehdit eden önemli bir sağlık sorunudur.
ANTİBİYOTİK REHBERİ
İçeriğe git

Septik artrit

HASTALIKLAR > Kemik & Eklem
TOPLUM KÖKENLİ SEPTİK ARTRİT  

Ampirik Septik Artrit Tedavisi
En sık etken S. aureus'tur (MRSA öncelikli düşünülmeli), takiben streptokoklar yer alır.
Ampirik tedavide Gram boyama her zaman dikkate alınmalıdır.
Tedavide pürülan eklem sıvısının yeterli drenaj sonrası sistemik ampirik antibiyotik başlanmalıdır.
1. Akut monoartiküler:
a) CYBH riskli
& Gram boyama özellik yok veya Gram negatif diplokok:
- Seftriakson 1x1g iv + Azitromisin 1x1g po veya Doksisiklin 2x100mg po 7 gün
& Gram pozitif koklar:
- Vankomisin 2-3x15-20mg/kg iv
& Gram negatif çomaklar:
- Seftazidim 3x2g iv
- Sefepim 3x2g iv
- Meropenem 3x1-2g iv
- Alternatif: Siprofloksasin 2x400mg iv (Pseudomonas ise 3x400mg) / Levofloksasin 1x750mg iv
- Tedavi süresi 4 hafta
b) CYBH riski yok
& Gram boyama özellik yok:
- Vankomisin 2-3x15-20mg/kg iv + Seftriakson 1x1g iv
- Vankomisin 2-3x15-20mg/kg iv + Sefepim 3x2g iv (sağlık bakımı ile ilişkili durumda tercih)
- Alternatif: Vankomisin 2-3x15-20mg/kg iv + Siprofloksasin 2x400mg iv / Levofloksasin 1x750mg iv
& Gram pozitif koklar:
- Vankomisin 2-3x15-20mg/kg iv

2. Kronik monoartiküler: Ampirik genellikle önerilmez, spesifik etiyoloji için tedavi verilir

3. Poliartiküler:
- Vankomisin 2-3x15-20mg/kg iv + Seftriakson 1x1g iv

Spesifik Septik Artrit Tedavisi
& MRSA:
- Vankomisin 2x15mg/kg iv 4-6 hafta (süre bakteriyemi ve klinik cevaba göre değişir)
- Alternatif: Teikoplanin 1x6mg/kg iv (ilk 3 doz 12 saat arayla), Daptomisin 1x6mg/kg iv, Linezolid 2x600mg iv
& MSSA:
- Nafsilin 6x2g iv
- Alternatif: Sefazolin 3x2g iv veya Seftriakson 1x2g iv (sınırlı veri)
- Ciddi b-laktam alerjisi; vankomisin, daptomisin, linezolid)
- Ardışık tedavide sefaleksin / klindamisin / tmp-sxm /levofloksasin + rifampin düşünülebilir
& Streptokok
- Penisiline duyarlı S. pneumoniae dahil streptokoklar: Ampisilin 6x2g iv 2-4 hafta
- Penisiline dirençli S. pneumoniae: Seftriakson 1x2g iv veya Vankomisin 2x15mg/kg iv 2 hafta
& Enterik Gram negatif basil
- Seftriakson 1-2x2g iv
- Siprofloksasin 2-3x400mg iv veya 2x750mg po / Levofloksasin 1x750mg iv veya 1x750mg po
- Tedavi süresi 4 hafta
& Gram negatif basil (P.aeruginosa..)
- Seftazidim 3x2g iv
- Sefepim 3x2g iv
- Tedavi süresi 4 hafta
& Polimikrobiyal
- Ampisilin/sulbaktam (1/0.5) 6x1.5-3g
- Klindamisin 3-4x600mg iv +  Siprofloksasin 2-3x400mg iv veya 2x750mg po / Levofloksasin 1x750mg iv veya 1x750mg po
- Tedavi süresi 3 hafta
& Gonokokal artrit / Yaygın gonokokal Enfeksiyon
- Parenteral (tercih): Seftriakson 1x1g iv + Azitromisin 1x1g po (tek doz)--klamidya açısından
- Klinik düzelme sağlanınca sefiksim 2x400mg tb 1 hafta devam önerilir
- Alternatif: Sefotaksim 3x1g iv veya Seftizoksim 3x1g iv veya B-laktam alerjisi varsa spektinomisin 2x2gr iv/im
BAÜN Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
TRANTRE
+90 266 612 14 61
Created with DRINH
İçeriğe dön