Apse, İntraabdominal - TRANTRE

Antibiyotik direnci tüm dünyayı tehdit eden önemli bir sağlık sorunudur.
ANTİBİYOTİK REHBERİ
İçeriğe git

Apse, İntraabdominal

HASTALIKLAR > Gastrointestinal
Toplum kökenli, hafif
Patojenler: E.coli, K.pneumoniae, B.fragilis, Clostridium spp, Streptococci, Enterococci
-Seftriakson 1-2x1-2gr iv veya Sefotaksim 3-4x1-2gr + Siprofloksasin 2x400mg iv + Levofloksasin 1x750mg iv + Metronidazol 3x500mg iv/tb
-Sefoksitin 4x2gr iv
-Ertapenem 1x1gr iv
-Moksifloksasin 1x400mg iv
-Tigesiklin 1x100mg iv yükleme, 12 saat sonra 2x50mg iv idame

Toplum kökenli, ciddi
Patojenler: E.coli, K.pneumoniae, B.fragilis, Clostridium spp, Streptococci, Enterococci, MRSA, P.aeruginosa
İlk seçenek:
-İmipenem 4x500mg iv
-Meropenem 3x1gr iv
-Piperasilin/tazobaktam 3x4.5gr iv
-Seftazidim 3x2gr iv veya Sefepim 2x2gr iv + Metronidazol 3x500mg tb/iv
-E.coli kinolon duyarlılığı >%90 ise Siprofloksasin 2x400mg iv + Levofloksasin 1x750mg iv + Metronidazol 3x500mg iv/tb
MRSA veya maya tedavisi enfeksiyon kanıtı durumunda önerilir.

Hastane kökenli
Patojenler: MDR Gram negatif basiller, Enterococci, MRSA, P.aeruginosa, Candida spp.
İlk seçenek:
-İmipenem 4x500mg iv
-Meropenem 3x1gr iv
-Seftazidim 3x2gr iv veya Sefepim 2x2gr iv + Metronidazol 3x500mg tb/iv
-MRSA veya Enterococcus spp. şüphesi varsa Vankomisin 2x15mg/kg iv veya Teikoplanin 6mg/kg iv eklenir
BAÜN Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
TRANTRE
+90 266 612 14 61
Created with DRINH
İçeriğe dön