Apandisit - TRANTRE

Antibiyotik direnci tüm dünyayı tehdit eden önemli bir sağlık sorunudur.
ANTİBİYOTİK REHBERİ
İçeriğe git

Apandisit

HASTALIKLAR > Gastrointestinal
-Apandisin cerrahi olarak çıkarılması kesin tedavidir. Cerrahi yerine tek başına antibiyotik kullanımı, cerrahinin kontrendike olduğu veya riskler/faydaların tartışıldığı düşük riskli durumlarda uygun bir alternatif olabilir.
-Perforasyonsuz apandisit ile gangrenöz apandisit veya peritonitli perfore apandisit arasındaki fark antibiyotik tedavi süresini belirlemelidir.
-Apandisit tanısı alan tüm hastalara antimikrobiyal tedavi uygulanmalıdır. Perforasyon, apse veya peritonit olmadan akut apandisit: SADECE preoperatif profilaktik antibiyotik verilmesini gerektirir. Gangrenöz apandisit veya peritonitli perfore apandisitte terapötik süre için 4-7 muhtemelen yeterlidir, ancak yeterli kaynak kontrolü yoksa sürenin uzatılması gerekir.

-Akut apandisitte acil cerrahi girişim (rüptürlü/rüptürsüz ve sekonder peritonit ile) tedavinin temelidir.
-Perforasyon oranları yaklaşık %20, gençlerde (%40-57) ve yaşlılarda (%55-70) daha yüksektir.
-Laparoskopik apendektomi, özellikle obezlerde ve kadınlarda açık apendektomiye göre daha yararlıdır.

Tek ajan profilaksisi veya tedavisi
-Daha geniş spektrumlular (örneğin, karbapenem, tigesiklin) genellikle alerjisi olan veya yakın zamanda sağlık hizmeti ile karşılaşan veya antibiyotik kullananlara yöneliktir.
-Hafif/orta derecelir: Sefotetan 2x2-3g iv (profilaksi 2g, sadece hafif vakalarda tedavi), sefoksitin 4x1-2g iv (profilaksi 2 g, sadece hafif vakalarda tedavi) Moxifloxacin 1x400mg iv/po
-Orta-ağır: Piperasilin / tazobaktam 3x4.5g iv, ertapenem 1x1g iv
-Ciddi/sağlık bakımıyla ilişkili/penisilin alerjisisi: İmipenem/silastatin 4x250-500mg iv, meropenem 3x1g iv, tigesiklin 100mg yükleme sonrası 2x50mg iv

Kombinasyon profilaksisi veya tedavisi
-Metronidazolü 3-4x500mg iv
+
-Sefazolin 3x1-2g iv, seftriakson 1x2g iv, sefotaksim 3-4x2g iv, sefepime 3x2g iv, siprofloksasin 2x400mg iv, levofloksasin 1x500mg iv

Takip
-Apandisit şüphesi olan ve görüntüleme ile dışlanamayan şüpheli hastalar için yakın takip önerilir.
-Genellikle komplikasyon oranı düşüktür.
BAÜN Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
TRANTRE
+90 266 612 14 61
Created with DRINH
İçeriğe dön